20.2 C
Sibiu
joi, 20 iunie, 2024

Se fac angajări la Direcția Generală de Asistență socială și Protecția Copilului din Sibiu

Știri din Județ

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI SIBIU, cu sediul in Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, jud. Sibiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuţie vacante din cadrul:
Serviciul Evaluare Complexă și Management de Caz pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități – Compartimentul Management de Caz pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Instituționalizate

-5 posturi funcții publice de CONSILIER CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT , perioadă nedeterminată cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi şi 40 de ore/săptămână.
Condiţii:
Generale: cele prevăzute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Specifice:
a) Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în

Publicitate
 • domeniul fundamental științe sociale, ramura de știință: științe juridice, științe administrative, științe economice,
 • domeniul fundamental științe sociale, ramura de științe sociologie si științe comportamentale: psihologie,
 • domeniul fundamental științe sociale, ramura de științe sociologie: sociologie și asistență socială,
 • domeniul fundamental științe biologice si biomedicale, ramura de științe: medicină.
  b) Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: abilităţi de comunicare, eficienţă, eficacitate, responsabilitate, iniţiativă, integritate.
  c) Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului –1 an.

BIBLIOGRAFIA/TEMATICA pentru ocuparea posturilor de consilier clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Management de Caz pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Instituționalizate.

 1. Constituția României, republicată.
 2. OUG nr.57/2019, cu modificările și completările ulterioare. Titlul I și II ale părții a VI-a.
 3. OG nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  5.Legea nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare.
  6.Hotărâre nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
  7.HG nr.430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap cu modificările și completările ulterioare.
  8.Ordinul nr. 1.218/2019 pentru aprobarea Standardelor specific minime obligatorii de calitate privind aplicarea metodei managementului de caz în protecţia persoanelor adulte cu dizabilităţi.
  9.Ordinul nr.82/2019 privind aprobarea standardelor specific minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.

Pentru TEMATICĂ: BIBLIOGRAFIA va fi studiată integral.

Examenul constă în două probe: proba scrisă şi interviul.
În cadrul concursului se desfăşoară proba suplimentară de testare a cunoştinţelor IT.
La proba suplimentară de testare a cunoștințelor IT, nivel de bază, participă candidații ale căror dosare au fost declarate “admis” la proba de selecție a dosarelor.
Data de susținere a probei suplimentare de testare a cunoştinţelor IT: 28.03.2022, ora 10:00 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, județul Sibiu.
Candidații declarați “admis” la proba suplimentară participă la proba scrisă a concursului.
Proba scrisă va avea loc în data de 29.03.2022 ora 12:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, județul Sibiu.
Interviul va avea loc în data de 01.04.2022 ora 10:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu, str. Mitropoliei nr.2, județul Sibiu.
Candidaţii pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante vor depune dosarele pentru participarea la concurs în perioada 25.02.2022-16.03.2022 la Serviciul Resurse Umane – Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sibiu.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele:
a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări ( avizul de exercitare a profesiei de asistent social, atestat de liberă practică,etc);
e) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;
f) adeverința care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) certificat de integritate comportamentală;
i) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Publicitate

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Ultimele Știri

WORLD REFUGEE DAY la Sibiu

Pieton lovit de mașină pe trecerea de pietoni