21.2 C
Sibiu
joi, 18 iulie, 2024

AJPIS SIBIU: ANUNȚ în atenția solicitanților de subvenții de la bugetul de stat în baza Legii nr.34/1998 pentru anul 2024

Știri din Județ

În conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, respectiv HG nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificări şi completări, vă facem cunoscute următoarele:


 1. Evaluarea și selecționarea asociațiilor/fundațiilor/cultelor solicitante de subvenţii de la bugetul de stat, în baza Legii nr. 34/1998, se realizează de către Comisiile de evaluare și selecționare constituite la nivelul agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială îşi are sediul asociația/fundația/cultul solicitant.
 2. Documentația de solicitare a subvenției de la bugetul de stat în baza Legii 34/1998 se înaintează în cursul lunii septembrie.

Termenul-limită de depunere/transmitere a documentației de solicitare a subvenției de la bugetul de stat în baza Legii nr. 34/1998, pentru anul 2024, este 29.09.2023, ora 14:00.

 • Sunt eligibile să solicite subvenții de la bugetul de stat în baza Legii nr. 34/1998, asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, care îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate:
 • administrează unităţi de asistenţă socială în cel puţin două judeţe, inclusiv municipiul Bucureşti, sau administrează o unitate de asistenţă socială ai căror beneficiari provin din două sau mai multe judeţe, inclusiv municipiul Bucureşti şi care se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare ;
 • sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii;
 • deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie;
 • solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii.
 • Documentaţia de solicitare a subvenţiei pentru anul 2024 se poate înainta de către asociaţiile, fundaţiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, în una dintre următoarele variante:
 • în pachet închis, într-un singur exemplar,  înregistrându-sela registratura agenției județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București, în a cărei rază teritorială îşi are sediul asociația/fundația/cultul,

SAU

Precizăm că adresa de email mai sus menționată este consacrată DOAR transmiterii  electronice a DOCUMENTAȚIEI de solicitare a subvenției de la bugetul de stat în baza Legii nr. 34/1998; conform prevederilor legale în vigoare la această dată, etapa se derulează pentru anul următor, doar în cursul lunii septembrie a anului curent.

Formularul electronic editabil al cererii de solicitare a subvenției conform modelului prevăzut în Anexa nr.1 din HG nr. 1153/2001, este postat pe pagina de internet a ANPIS, alăturat prezentului anunț.

Sunt necesare următoarele documente:

 1. cererea de solicitare a subvenţiei, în original, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.1 la HG nr. 1153/2001 (incluzând anexele A și B la cerere, respectiv fișa tehnică privind unitatea de asistență socială și datele privind bugetul unității de asistență socială), completată și asumată prin semnare, inclusiv prin semnătură electronică;
 2. ultimul bilanţ contabil înregistrat la direcţia generală a finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, sau la administraţia financiară municipală, respectiv la administraţiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
 3. balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei;
 4. certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local şi central, în original, din care să rezulte că atât asociația/fundația/cultul cât şi unităţile de asistenţă socială pentru care solicită subvenţii, nu au datorii scadente;

Prin urmare, în cazul în care asociația/fundația/cultul solicită subvenţii pentru unităţi de asistenţă socială/ puncte de lucru cu personalitate juridică cu sediul în alte judeţe decât cel in care îşi are sediul asociația/fundația/cultul, în dosarul de solicitare a subvenţiei va trebui să existe şi certificat de atestare fiscală emis de organele locale din judeţele respective, în original.

În cazul transmiterii electronice a documentației de solicitare a subvenției, originalele documentelor prevăzute la lit. a) și d) vor fi prezentate la momentul evaluării în teren.

Se va avea în vedere drept condiție obligatorie pentru admiterea dosarului, existența în pachetul înaintat a întregii documentații solicitate, asupra acestui aspect nemaiputându-se reveni ulterior termenului limită de depunere/ transmitere.

Instrucțiuni/informații privind transmiterea electronică a documentației de solicitare a subvenției de la bugetul de stat

Pasul 1: se descarcă adobe reader ultima versiune de aici (gratuit):   https://get.adobe.com/reader/

Pasul 2: se instaleaza adobe reader pe calculatorul unde se vor completa cererile

Pasul 3: se completează documentele deschise fiind cu Adobe reader proaspăt instalat.

Documentația de solicitare mai sus menționată (punctul 4 lit. a – d) se atașează la email sub formă de folder arhivat.

Astfel, după descărcarea și completarea electronică a formatului .pdf editabil al:

 • cererii de solicitare a subvenției
 • fișei tehnice pentru fiecare unitate de asistență socială pentru care se solicită subvenție (Anexa A la cerere)
 • datelor privind bugetul pentru fiecare unitate de asistență socială pentru care se solicită subvenție (Anexa B la cerere)

acestea, alături de celelalte documente menționate la punctul 4 lit. b – d, se atașează la email în folder arhivat.

În conținutul fiecărui email prin care va fi transmisă documentația de solicitare vor fi cuprinse obligatoriu următoarele informații:

Nr. crt.Informații obligatoriiDetalii privind informațiile obligatorii
1Județul furnizorului de servicii sociale solicitant de subvențieconform adresei din certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale
2Denumirea furnizorului conform certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale

Informațiile constituie condiție obligatorie pentru înregistrarea emailurilor.

ANPIS transmite la adresa de email care conține atașat documentația de solicitare, numărul de înregistrare al respectivului email.

Începând cu următoarea zi lucrătoare a termenului limită de depunere/transmitere, cu încadrare în perioada destinată etapei de verificare administrativă a documentației, ANPIS va redirecționa emailurile transmise de furnizorii solicitanți, către agențiile pentru plăți și inspecție socială în a căror rază teritorială își au sediul respectivii furnizori, conform informațiilor din emailul prin care a fost transmisă documentația.

Datele de contact ale agențiilor teritoriale pentru plăți și inspecție socială pot fi consultate la următoarea adresă:

http://www.mmanpis.ro/despre-anpis/agentii-teritoriale/

                                               Alte informații utile

 1. Selecţia are loc în baza prevederilor Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare şi ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.34/1998, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1153/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Categoriile de cheltuieli eligibile

Din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale se acordă subvenții pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

 1. de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă, respectiv  personal de specialitate şi auxiliar;
  1. cu hrana pentru beneficiarii cantinelor sociale sau ai altor servicii de acordare a hranei, respectiv masa pe roţi, precum şi pentru beneficiarii centrelor rezidenţiale şi ai centrelor de zi;
  1. pentru carburanţii necesari funcţionării mijloacelor de transport pentru centrele de zi, unităţile de îngrijiri la domiciliu şi cantinele sociale sau alte servicii de acordare a hranei, respectiv masa pe roţi;
  1. de întreţinere şi gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poştă, telefon şi internet.
 2. Nivelul mediu lunar al subvenţiei care se acordă de la bugetul de stat pentru o persoană asistată este următorul:
 3. 1.000 de lei/persoană, pentru serviciile sociale cu cazare, cu excepţia adăposturilor de noapte;
 4. 600 de lei/persoană, pentru serviciile sociale fără cazare, precum şi pentru adăposturile de noapte.

În cazul serviciilor sociale acordate complementar, potrivit planului individualizat de acordare a serviciilor, întocmit potrivit prevederilor art. 46 lit. d) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, nivelul mediu lunar al subvenţiei mai sus menționat nu se cumulează.

 • Numărul mediu lunar al persoanelor asistate nu poate depăşi capacitatea serviciului social, prevăzută în Registrul electronic unic al serviciilor sociale.
 • Unitățile de asistență socială trebuie să se încadreze în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor – cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Dintre acestea, în conformitate cu prevederile Normelor metodologice în vigoare la această dată, următoarele categorii de servicii sociale, NU sunt eligibile pentru a fi subvenționate de la bugetul de stat:

 1. adăposturi de noapte pentru copiii străzii (8790 CR-C-III);
 2. asistent personal al persoanei cu handicap grav (8810 ID-IV);
 3. asistent personal profesionist (8810 ID-V);
 4. centre de abilitare şi reabilitare, cu capacitate mai mare de 50 de locuri, cu excepţia celor pentru care există contracte de finanţare în derulare pentru proiecte de reorganizare sau restructurare (8790 CR-D-II);
 5. centre de informare şi sensibilizare a populaţiei (8899 CZ-VD-II);
 6. centre de îngrijire şi asistenţă, cu capacitate mai mare de 50 de locuri, cu excepţia celor pentru care există contracte de finanţare în derulare pentru proiecte de reorganizare sau restructurare (8790 CR-D-I);
 7. centre de orientare, supraveghere şi sprijinire a reintegrării sociale a copilului care a săvârşit fapte penale şi nu răspunde penal (8790 CR-C-IV);
 8. centre de primire în regim de urgenţă (8790 CR-C-II);
 9. centre de suport pentru situaţii de urgenţă/criză (8899 CZ-PN-II);
 10. centre de zi pentru victime ale dezastrelor naturale (8899 CZ-PN-I);
 11. centre maternale (8790 CR-MC-I);
 12. centre pentru gravide în dificultate (8790 CR-MC-II);
 13. centre pentru monitorizare, asistenţă şi sprijin al femeii gravide predispuse să îşi abandoneze copilul (8899 CZ-F-II);
 14. centre de plasament (8790 CR-C-I), cu excepţia celor pentru care există contracte de finanţare în derulare pentru proiecte de închidere;
 15. internate de tip social (8790 EST R);
 16. servicii de supraveghere şi îngrijire pe timpul zilei acordate de bone (8891 CZ-C-VIII);
 17. îngrijiri personale la domiciliu acordate de îngrijitori persoane (8810 ID-II).
Publicitate

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Ultimele Știri