12.4 C
Sibiu
joi, 30 martie, 2023

Bugetul comunei Porumbacu de Jos pentru anul 2023

Știri din Județ

- Advertisement -spot_img

Consiliul Local al comunei Porumbacu de Jos a aprobat în ședința ordinară de miercuri, 01.02.2023, bugetul comunei pentru anul 2023. Astfel, a fost aprobată, la partea de venituri a bugetului local, suma de 9.335.400 lei iar la partea de cheltuieli a bugetului local suma de 9.850.400 lei, din care 5.686.840 lei pentru secțiunea de funcționare și 3.648.560 lei pentru secțiunea de dezvoltare.

Bugetul local al Comunei Porumbacu de Jos a înregistrat la încheierea anului 2022 un excedent bugetar de 515.000 lei, ce va fi folosit ca sursă de finanțare pentru obiectivul de investiții. ”Modernizare infrastructura rutieră de interes local, Comuna Porumbacu de Jos”.

VENITURILE proprii, de 5.483.610 lei includ ca surse de venit impozite și taxe de la populație, cu toate formele de impozite și taxe care sunt aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 31/28.04.2022, sumele alocate de AJFP din cotele directe care vor fi alocate din impozitul pe venit încasat (1.080.000 lei )- în procent de 63%, sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (1.615.000 lei ) și sume alocate din fondul la dispoziția CJ Sibiu ( 714.710 lei ).

La subvenții primite de alte nivele ale administrației publice ( bugetul de stat ) suma de 411.000 lei include: subvenții în valoare de 273.000 de lei, ce se primesc de la bugetul de stat pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi/supliment energie și 138.000 lei, subvenții de la bugetul de stat pentru asistență medicală comunitară.

La capitolul CHELTUIELI, în secțiunea de funcționare, sunt prevăzuți 1.573.800 lei, din care:

1.320.000 lei pentru achitarea salariilor funcționarilor și personalului contractual din aparatul propriu al primăriei și pentru plata indemnizațiilor lunare ale consilierilor locali, 250.000 lei pentru cheltuieli necesare funcționării primărie – utilități, servicii arhivare documente, servicii audit, papetărie, programe informatice și alte prestări servicii și 3.800 lei pentru cotizației anuală către Filiala Asociației Comunelor din Romania.

Alți 15.000 lei sunt alocați pentru cheltuieli de întreținere și funcționare a Serviciului pentru Situații de Urgență, Comuna Porumbacu de Jos.

La capitolul Învățământ, s-au prevăzut 272.000 lei pentru finanțarea unităților de învățământ: 87.000 lei sunt cheltuieli privind funcționarea și întreținerea unităților de învățământ din subordine, cheltuieli materiale și reparații curente, 123.000 lei pentru burse de merit și sociale, 99.000 lei pentru ajutoare sociale precum stimulentului educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță, 5.000 lei acordat în baza Legii 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate și indemnizațiile copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES ), 94.000 lei.

Pentru Sănătate este prevăzută suma de 147.000 lei: 142.000 lei pentru cheltuieli de personal ptr. asistenți medicali comunitari și 5.000 lei pentru cheltuieli materiale (medicamente și materiale sanitare, carburant pentru deplasarea in teren), necesare activității acestora.

Pentru Cultură, recreere și religie sunt prevăzuți la cheltuieli 92.000 lei: 27.000 lei pentru cheltuieli materiale întreținere și funcționare cămine culturale, 3.000 lei pentru plata cotizației la Asociația ADI Țara Făgărașului și 62.000 lei pentru bisericile din comuna (12.000 lei pentru construirea capelei mortuare la Biserica Ortodoxă Porumbacu de Sus Răsăritean, 25.000 lei pentru construirea capelei mortuare la Biserica Ortodoxă Porumbacu de Sus Apus și 25.000 lei propunere pentru construirea capelei mortuare de la Biserica Ortodoxă Porumbacu de Jos).

La capitolul Asigurări și asistență socială sunt prevăzuți 1.476.000 lei, din care 660.000 lei pentru plata salariilor asistenților personali, 6.000 lei pentru cheltuielile de întreținere și funcționare ale Compartimentului de Asistență Socială, 532.000 lei pentru plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap, 273.000 lei pentru subvenții ce se primesc de la bugetul de stat pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi sau lichizi/supliment energie și 5.000 lei pentru ajutoare de urgență.

Pentru Servicii și dezvoltare publică sunt prevăzuți 1.010.010 lei, din care 305.000 lei reprezintă consum de apa din surse subterane, cheltuieli cu întreținerea și reparațiile la rețelele de apă din localitatea Scoreiu și celelalte localități din comună, 150.000 lei pentru iluminat public și 555.010 lei pentru cheltuieli materiale pentru domeniul public – salarii serviciul administrativ, prestări servicii exploatare masa lemnoasa pentru populație, combustibili si piese de schimb pentru utilajele care efectuează lucrări pe domeniul public, materiale pentru reparații la gardul electric, chirie stâlpi sistem video stradal, alte lucrări de reparații si întreținere pe domeniul public, etc.

Pentru Protecția mediului sunt prevăzuți 453.800 lei, din care 400.000 lei pentru servicii salubritate, 15.000 lei pentru servicii ecarisaj, 32.300 lei pentru canalizarea și tratarea apelor reziduale și 6.500 lei pentru cotizațiile la ADI Apa Târnavei Mari și ADI Eco Sibiu.

În bugetul pe anul acesta mai sunt prevăzuți 15.000 de lei pentru cheltuieli specifice intervenției de extracție și monitorizare a ursului brun și 258.000 lei pentru lucrări de reparații curente la drumuri comunale în toate localitățile din comună.

În secțiunea DEZVOLTARE din bugetul comunei, sunt prevăzuți:

5.000 lei pentru obiectivul de investiții ”Sistem Office Microsoft Windows” – calculator pentru baza de date – contabilitate.

De asemenea, este prevăzută suma de 50.500 lei pentru:

 • documentație (consultanță organizare procedură de licitație încredințare contract lucrări) pentru proiectul ”Eficientizarea energetica Școala Generală Scoreiu, comuna Porumbacu de Jos, jud. Sibiu”- proiect finanțat prin Administrația Fondului de Mediu – 34.000 lei;
 • s-a suplimentat pentru Școala Gimnazială Porumbacu de Jos, cu 16.500 lei pentru obiectivul de investiții ”Amenajare teren sport multifuncțional Școala Gimnazială Porumbacu de Jos”.

La capitolul Cultură, recreere si religie sunt prevăzuți 65.000 lei pentru:

 • documentație studii teren pentru obiectivul de investiții ”Construire baza sportivă tip II, sat Scoreiu, Comuna Porumbacu de Jos” – (proiect depus pentru finanțare prin C.N.I) – 5.000 lei;
 • achiziția echipamentelor de joacă pentru obiectivul de investiții ”Amenajare loc de joacă sat Scoreiu, Comuna Porumbacu de Jos, jud. Sibiu„ proiect depus pentru finanțare prin fonduri europene – 60.000 lei.

Pentru Asigurări și asistență socială, sunt prevăzuți 1.114.760 lei pentru obiectivul de investiții ”Dezvoltare comunitara integrata” finanțat din Fonduri externe nerambursabile (valoare eligibila 1.114.760 lei).

Pentru Servicii și dezvoltare publică, sunt prevăzuți 924.300 lei, din care :

 • lucrări de racordare la rețeaua electrica a stației de clorinare pentru obiectivul de investiții ”Racordare la rețeaua electrica a stației de tratare a apei potabile amplasata in zona Fii Satului, Zona turistica Porumbacu de Sus” (finanțare buget local) – 50.000 lei;
  -lucrări de modernizare a conductei de apa si construire stație de tratare a apei – documentație tehnica faza Sudiul de Fezabiltate și Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții ”Modernizare sistem de alimentare cu apa în satele Porumbacu de Jos, Porumbacu de Sus, Comuna Porumbacu de Jos, jud. Sibiu” – ( finanțare prin Programul National de Investiții ”Anghel Saligny”) – 191.000 lei;
 • realizare sistem de alimentare cu apa si stație de tratare a apei in localitatea Scoreiu, documentație tehnica faza Sudiul de Fezabiltate și Proiect Tehnic pentru obiectiv de investiții ”Alimentare cu apa si stație de tratare a apei in localitatea Scoreiu, Comuna Porumbacu de Jos, jud. Sibiu” (finanțare prin Programul National de Investiții ”Anghel Saligny”) – 170.000 lei;

-realizare sistem de alimentare cu apa în localitatea Colun, documentație tehnica faza Studiul de fezabilitate și Proiect Tehnic pentru obiectivul de invetiții ”Alimentare cu apa satul Colun, Comuna Porumbacu de Jos, jud. Sibiu” – (finanțare prin Programul National de Investiții ”Anghel Saligny”) – 134.000 lei;

-lucrări de extindere a rețelei de iluminat public, obiectivul de investiții ”Extindere rețea iluminat public Comuna Porumbacu de Jos, jud. Sibiu” (finanțare de la bugetul local) – 20.000 lei;

-continuarea demersurilor pentru obținerea finanțării obiectivului de investiții ”Sistem de alimentare cu gaz, Comuna Porumbacu de Jos” (faza actuala – recepționat documentație tehnico-economică) – 7.500 lei;

 • realizare piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare în comuna Porumbacu de Jos – documentație Strudiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Amenajare piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare în comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu” (finanțare P.N.R.R – Componenta 10 – Fond local) – 10.000 lei;
 • achiziționare utilaj – obiectiv investitii ”Motofierăstrău pentru debitarea lemnului” – 5.800 lei;

-continuare executare lucrări planuri parcelare obiectiv de investiții ”Executat planuri parcelare Comuna Porumbacu de Jos” (finanțare de la bugetul local) – 20.000 lei;

-amplasare stații pentru re-încărcare vehicule electrice în loc. Porumbacu de Jos documentații Studiul de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții ”Stații de re-încărcare pentru vehiculele electrice loc. Porumbacu de Jos, Comuna Porumbacu de Jos, jud. Sibiu”- (finanțare prin programul Administrației Fondului de Mediu” – 293.000 lei;

 • lucrări de extindere a sistemului video stradal în comuna, obiectiv investiții ”Extindere sistem supraveghere video, Comuna Porumbacu de Jos” (finanțare de la buget local) – 20.000 lei;

-lucrări de extindere a sistemului video stradal in comuna – documentație tehnică pentu obiectivul de investiții ”Extindere a sistemului de monitorizare video în Comuna Porumbacu de Jos, jud. Sibiu” (finanțare prin P.N.R.R Componenta 10 – Fond local) – 3.000 lei;

▪️La capitolul Protecția mediului este prevăzută suma de 447.000 lei, din care :

 • realizare platforme în vederea colectării selective a deșeurilor, pregătire pentru valorificarea și reutilizarea deșeurilor – documentații Studiul de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiții ”Înființare centru de colectare prin aport voluntar în comuna Porumbacu de Jos, județul Sibiu” (finanțare prin P.N.R.R – Componenta 3”) – 265.000 lei;
  -realizare sistem de canalizare în comuna Porumbacu de Jos, documnentație Studiul de fezabilitate pentru obiectiv de investiții ”Extindere canalizare în Comuna Porumbacu de Jos, jud. Sibiu” (P.N.N.R Componenta 1) – 182.000 lei.

Pentru Transporturi, sunt prevăzuți 1.557.000 lei, din care :

 • continuare lucrări de modernizare străzi în Comuna Porumbacu de Jos pentru obiectivul de investiții „Modernizare infrastructura rutiera de interes local, Comuna Porumbacu de Jos, jud. Sibiu”, proiect finanțat din fonduri europene, măsura 7.2 – 1.436.000 lei (valoare eligibila 593.000 lei, valoare neeligibilă 843.000 lei);
  -lucrări de modernizare a drumului comunal Calea Câmpului în loc. Porumbacu de Sus pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare drum Calea Câmpului” – lucrări tratamente bituminoase (finanțare de la bugetul local) – 121.000 lei.

Investițiile vor fi finanțate din excedentul bugetar al anului 2022, din Fonduri europene, P.N.R.R. și din veniturile proprii ale bugetului local pe anul 2023.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

- Advertisement -spot_img

Ultimele Știri