31.3 C
Sibiu
duminică, 14 iulie, 2024

Prefectura Sibiu dă replica primarului Cisnădiei în scandalul terenurilor

Știri din Județ

Prefectura Sibiu a transmis astăzi un drept la replică primarului Cisnădiei, în urma scrisorii publice a acestuia referitor la situația mai multor terenuri din localitate, scrisoare publicată de SIBIU INDEPENDENT. Redăm mai jos replica Prefecturii Sibiu:

aportat la alegațiile domnului Gheorghe Huja, postate pe Facebook în scrisoarea publică adresată Prefectului Județului Sibiu, prin care domnul primar a relatat în mod subiectiv, o situație juridică complexă, care face obiectul mai multor acțiuni judecătorești, derulate pe o perioadă de 7 ani, în virtutea dreptului la replică, facem următoarele precizări:

În fapt, Comisia Locală Cisnădie a solicitat emiterea unor titluri de proprietate pe amplasamente care au făcut obiectul unui protocol de predare-preluare de la Agenția Domeniilor Statului, protocol anulat de instanța de judecată în anul 2016. Instanța de judecată a anulat toate documentele care au stat la baza încheierii protocolului mai sus-menționat, respectiv Hotărârea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu prin care a fost validat procesul-verbal de delimitare, procesul-verbal de delimitare terenuri și protocolul de predare – preluare.

Primarul orașului Cisnădie acuză Comisia Județeană de Fond Funciar Sibiu de refuzul de a emite titlurile de proprietate, însă problema reală care a dus la imposibilitatea emiterii acestora a fost tocmai anularea de către instanță a tuturor documentelor prin care Comisia Locală Cisnădie a preluat terenul.

Spre clarificare, ca urmare a anulării protocolului, terenurile respective ar fi trebuit să reintre în proprietatea statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, fapt solicitat, de altfel, Comisiei Locale Cisnădie, de către A.D.S. prin adresa nr. 120.356/24.02.2017.

Dacă s-ar fi dorit soluționarea cererilor persoanelor îndreptățite la reconstituirea dreptului de proprietate, Comisia Locală Cisnădie ar fi trebuit să demareze procedurile legale pentru preluarea altor suprafețe de teren din proprietatea Statului Român.

Ne întrebăm retoric, de altfel, ce demersuri a întreprins primarul orașului Cisnădie în calitatea sa de președinte al Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie începând din anul 2016, când a fost anulat Protocolul, în vederea reluării procedurii legale pentru soluționarea cererilor persoanelor îndreptățite, pentru identificarea de noi amplasamente care să facă obiectul unui nou protocol de predare – preluare de la Agenția Domeniilor Statului?

Departe de a tergiversa emiterea titlurilor de proprietate, Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu a depus diligențe în vederea identificării unei soluții legale, sens în care a solicitat îndrumare metodologică de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, cât și un punct de vedere de la Agenția Domeniilor Statului.

Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu a solicitat Comisiei Locale Cisnădie înaintarea documentațiilor aferente emiterii titlurilor de proprietate către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu pentru titularii a două procese – verbale de punere în posesie în favoarea cărora au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive prin care s-a dispus obligarea la emitere titluri de proprietate.

Față de starea de fapt existentă, contrar celor afirmate de domnul primar Gheorghe Huja, nu se poate reține o identitate de situație între aceste două cazuri și restul proceselor-verbale de punere în posesie.

În contextul prezentat, învederăm faptul că pentru Prefectul Județului Sibiu și pentru Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu respectarea legislației este obligatorie, nu opțională.

Activitatea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu se desfășoară în conformitate cu regulamentul de aplicare a legilor fondului funciar, procesul decizional desfășurându-se potrivit normelor legale, nicidecum prin încălcarea acestora, așa cum ar dori unele persoane.

Față de celelalte aspecte prezentate de domnul primar Gheorghe Huja în scrisoarea deschisă, domnul Mircea- Dorin Crețu, în calitate de Prefect al Județului Sibiu își rezervă dreptul de a stabili căile ce le va urma în vederea clarificării acestora.

Istoric:

Între Agenţia Domeniilor Statului şi Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie a fost încheiat Protocolul de predare – preluare nr. 76.321/13.08.2015, care a avut ca obiect predarea suprafeţei de 179,5630 ha, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea persoanelor îndreptăţite validate în anexa nr. 30 Cisnădie.

Ulterior, prin decizia civilă nr. 1197/28.11.2016, pronunţată de Tribunalul Sibiu – Secţia I Civilă în dosarul nr. 9862/306/2015, a fost admis apelul declarat de S.C. „HORTICOLA INTERNAŢIONAL SEVIŞ” S.R.L. împotriva sentinţei civile nr. 3302/09.06.2016 a Judecătoriei Sibiu care a fost schimbată în tot, în sensul că: a fost admisă acţiunea formulată de S.C. „HORTICOLA INTERNAŢIONAL SEVIŞ” S.R.L., în contradictoriu cu pârâţii Agenţia Domeniilor Statului, Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie şi Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu, în consecinţă, fiind anulate Hotărârea nr. 1152/16.06.2015 a Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu prin care a fost validată documentația întocmită pentru punerea în posesie a persoanelor fizice conform procesului-verbal de delimitare nr. 1965/ 23.02.2015, Protocolul de predare – preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă din domeniul privat al Statului nr. 76.321/13.08.2015, încheiat între Agenţia Domeniilor Statului şi Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie, precum şi Procesul – verbal de delimitare nr. 1965/23.02.2015.

Prin această hotărâre nu s-a dispus obligarea comisiei locale la restituirea către Agenția Domeniilor Statului a terenului primit în baza protocolului.

În vederea restituirii terenurilor care au făcut obiectul Protocolului de predare – preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă din domeniul privat al Statului nr. 76.321/13.08.2015 de către Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie, Agenția Domeniilor Statului a promovat o acțiune civilă, având ca obiect fond funciar, care a format obiectul dosarului nr. 7609/306/2017, aflat pe rolul Judecătoriei Sibiu.

Prin acţiunea civilă formulată de reclamanta Agenţia Domeniilor Statului, în contradictoriu cu pârâţii Primăria Oraşului Cisnădie, Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie şi titularii proceselor – verbale de punere în posesie întocmite de către Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie anterior pronunțării Deciziei civile nr. 1197/28.11.2016 a Tribunalului Sibiu, s-au solicitat următoarele:

  • constatarea nulităţii absolute a proceselor – verbale de punere în posesie, încheiate de Primăria Oraşului Cisnădie, în baza Protocolului de predare – preluare terenuri cu destinaţie agricolă nr. 76.321/13.08.2015, încheiat între Agenţia Domeniilor Statului şi Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie, cu consecinţa obligării comisiei la returnarea terenurilor ce fac obiectul proceselor – verbale, pe bază de protocol de predare – preluare, Anexa nr. 1 – 26 poziţii;
  • obligarea Primăriei Oraşului Cisnădie şi a Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie la returnarea către Agenţia Domeniilor Statului, pe bază de protocol de predare – preluare, a terenurilor cuprinse în procesele – verbale de punere în posesie nesemnate de titularii dreptului, încheiate nelegal „DIN OFICIU” de primărie sau semnate de „martori”, Anexa nr. 2 – 20 poziții.

Prin sentinţa civilă nr. 4978/16.11.2020, pronunțată de Judecătoria Sibiu – Secția Civilă în dosarul nr. 7609/306/2017, s-au dispus următoarele:

  • admiterea în parte a acțiunii civile formulate și precizate de reclamanta Agenția Domeniilor Statului,
  • admiterea cererii de intervenție accesorie formulate de S.C. „HORTICOLA INTERNAȚIONAL SEVIȘ” S.R.L. – în insolvență;
  • anularea unui număr de 26 procese verbale de punere în posesie încheiate de pârâta Primăria orașului Cisnădie cu pârâții persoane fizice și antecesorii acestora, înscrise în Anexa nr. 1 la acțiunea civilă formulată de reclamanta Agenția Domeniilor Statului;
  • obligarea pârâtei Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie la predarea către reclamantă a suprafeței de teren ce face obiectul proceselor – verbale de punere în posesie anulate;
  • respingerea în rest a acțiunii civile.

Prin decizia civilă nr. 69/15.02.2022, definitivă, Tribunalul Sibiu – Secția I Civilă a dispus, în esență, următoarele:

  • anularea în parte a sentinței civile nr. 4978/16.11.2020, precum și a încheierii de ședință din data de 01.07.2019, pronunțate de Judecătoria Sibiu și trimiterea cauzei spre rejudecare Judecătoriei Sibiu;
  • menținerea dispozițiilor sentinței civile apelate cu privire la respingerea cererii de obligare a Primăriei Orașului Cisnădie, prin Primar și Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie, referitor la returnarea către reclamantă a terenurilor cuprinse în procesele – verbale de punere în posesie indicate în Anexa 2 a acțiunii (n.n. – în număr de 20).

Având în vedere dispozițiile hotărârilor judecătorești menționate mai sus, prin adresa nr. 11.124/17.06.2022, înregistrată la O.C.P.I. Sibiu cu nr. 4242/17.06.2022, Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie a transmis Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu documentația în vederea emiterii titlurilor de proprietate în baza proceselor verbale de punere în posesie menționate în anexa 2 la acţiunea civilă formulată de reclamanta Agenţia Domeniilor Statului și în Decizia civilă nr. 69/15.02.2022, definitivă, a Tribunalului Sibiu.

Întrucât s-a considerat că terenul care a făcut obiectul Protocolului de predare – preluare a terenurilor cu destinaţie agricolă din domeniul privat al Statului nr. 76.321/13.08.2015 nu se mai află la dispoziția Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie deoarece a fost anulat prin Decizia civilă nr. 1197/28.11.2016, pronunţată de Tribunalul Sibiu în dosarul nr. 9862/306/2015, prin adresa nr. 4242/10.10.2022, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Sibiu cu nr. 19.824/10.10.2022, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu a solicitat Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu un punct de vedere cu privire la posibilitatea emiterii titlurilor de proprietate în baza proceselor verbale de punere în posesie cuprinse în Anexa 2 a acțiunii civile care a făcut obiectul dosarului civil nr. 7609/306/2017.

Pe de altă parte, prin adresa nr. 18.769/10.10.2022, înregistrată la Instituția Prefectului – Județul Sibiu cu nr. 20.221/14.10.2022, Comisia Locală pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie a solicitat efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea emiterii titlurilor de proprietate cu privire la imobilele terenuri care au făcut obiectul proceselor verbale de punere în posesie cuprinse în Anexa 2 a acțiunii civile care a făcut obiectul dosarului civil nr. 7609/306/2017.

Având în vedere situația concretă expusă pe larg, s-a ridicat problema dacă emiterea titlurilor de proprietate pe amplasamentele care au făcut obiectul protocolului de predare primire anulat de instanța de judecată mai este posibilă, întrucât terenul nu se mai află la dispoziția Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Cisnădie.

Condițiile legale pentru emiterea titlurilor de proprietate prevăzute atât în Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările și completările ulterioare, cât și în Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu şi modului de lucru al acesteia cu comisiile comunale/orăşeneşti/municipale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor, aprobat prin Hotărârea Comisiei Judeţene nr. 1521/31.05.2022 nu sunt îndeplinite.

În acest sens, menționăm că potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, aprobat prin H.G. nr. 890/2005, cu modificările și completările ulterioare, Pe baza documentaţiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie şi schiţele terenurilor, comisia judeţeană emite titlurile de proprietate conform modelului prezentat în anexa nr. 20. Documentaţiile se trimit în două exemplare, dintre care unul se reţine şi se depozitează la arhiva oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară. (…)”.

În același sens, reglementează și art. 38 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Judeţene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu şi modului de lucru al acesteia cu comisiile comunale/orăşeneşti/municipale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor, aprobat prin Hotărârea Comisiei Judeţene nr. 1521/31.05.2022.

Pentru pozițiile 1 și 4 din anexa nr. 2 a acțiunii civile susmenționate au fost pronunțate hotărâri judecătorești definitive prin care Comisia Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată asupra Terenurilor Sibiu a fost obligată să emită titlurile de proprietate, respectiv Sentința civilă nr. 5607/03.12.2018 pronunțată de Judecătoria Sibiu – Secția civilă în dosarul nr. 7214/306/2017, rămasă definitivă la data de 30.05.2022 prin Decizia civilă nr. 418/30.05.2022 pronunțată de Tribunalul Sibiu – Secția I Civilă, și Sentința civilă nr. 1463/22.03.2018 pronunțată de Judecătoria Sibiu – Secția civilă în dosarul nr. 7525/306/2017, rămasă definitivă la data de 14.10.2022 prin Decizia civilă nr. 685/14.10.2022 pronunțată de Tribunalul Sibiu – Secția I Civilă.

Față de starea de fapt existentă, nu se poate reține o identitate de situație între aceste două poziții și celelalte 18 poziții din anexa 2 a acțiunii.

Prin adresa nr. 20.677/19.10.2022, Instituția Prefectului – Județul Sibiu a solicitat Comisiei Locale de Fond Funciar Cisnădie să procedeze cu celeritate la întocmirea documentațiilor necesare emiterii titlurilor de proprietate pentru pozițiile 1 și 4 din anexa nr. 2 a acțiunii, precum și la înaintarea acestora Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Pentru o corectă informare a celor interesați și a opiniei publice, vă stăm la dispoziție cu orice alte detalii necesare.

Publicitate

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Ultimele Știri

CSC Șelimbăr va disputa un nou amical în Turcia